Thailand Fiber Optics

บทความ

ต.ค. 2555 งานกล้องฯ วงจรปิดและเครือข่าย IP สภ.เมืองพัทลุง เฟส3

05-08-2556 11:37:10น.
สภ.เมืองพัทลุง ได้ไว้วางใจ เลือกอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ ยี่ห้อ SIQURA รุ่น 9200series จำนวน 25 ชุด และใช้สวิตซ์ รุ่น XSNet1800 ในงานเครือข่าย Ethernet รอบบริเวณรับผิดชอบ จำนวน 20 ชุด ทำให้ระบบมีความเสถียรและใช้งานได่อย่างมีประสิทธิภาพ